Resultats de visió de color

hem realitzat un test de visió de color que s'anomena Farnsworth Munsell a la web del professori hem obtingut una puntuació que va de 0 a 85 segons els colors que hem ordenat correctament, per exemple una persona amb puntuació 58 ha encertat la posició de 58 colors i una persona amb 81 punts ha encertat 81 colors. Això vol dir que la persona que ha encertat 81 veu millor els colors. Hem obtingut 9 dades de noies i 5 de nois que pots veure a continuació.

sexe edad puntuació
femení 16 67
femení 15 70
femení 15 74
femení 15 77
femení 15 77
femení 15 67
femení 15 81
femení 17 81
masculí 15 76
masculí 16 58
masculí 15 71
masculí 16 71
masculí 15 62

Test t de Student

  1. Primer hem anat a la pàgine web de quickcalcs t calculatori hem obtingut els segünts resultats:
  2. La web anterior ens ha donat una p=0,4245,i això significa que hi ha un 42% de possibilitats que els resultats siguin igual tant en nois com en noies, es a dir veuen el color igual. Si la p és menor a 0,05 significa que hi ha un 5% de probabilitats que siguin igual i un 95% que siguin diferents. En aquest últim cas voldrà dir que els resultats de nois i noies seràn diferents i serà superior les noies si la seva mitjana és superior. En llenguatge científic es diu que hi ha o no hi ha diferencies estadísticament significatives.
  3. El valor de t de Student és 0,8093.M'interessa que la t sigui molt gran perquè quan més gran sigui més diferencia hi haurà entre els dos grups.He de buscar una taula anomenada t de Student que pots veurà a continuació.
  4. L

    Unpaired t test results P value and statistical significance: The two-tailed P value equals 0.0767 By conventional criteria, this difference is considered to be not quite statistically significant. Confidence interval: The mean of noies minus nois equals 7.00 95% confidence interval of this difference: From -0.88 to 14.88 Intermediate values used in calculations: t = 1.9365 df = 12 standard error of difference = 3.615 Review your data: Group Mean SD SEM N noies 75.00 5.81 1.94 9 nois 68.00 7.65 3.42 5 tutorials!